Thống kê đầu đuôi XSVL - Bảng đầu đuôi xổ số Vĩnh Long

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Vĩnh Long

Thống kê đầu loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 20 ngày từ 19/09/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13-09-2019 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 5 lần 1 lần
06-09-2019 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần
Tổng 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 5 lần 2 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 20 ngày từ 19-09-2019

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13-09-2019 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
06-09-2019 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần
Tổng 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 5 lần 5 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-09-2019 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần
13-09-2019 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 5 lần 1 lần
Tổng 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 5 lần 2 lần