Thống kê đầu đuôi XSTTH - Bảng đầu đuôi xổ số TT Huế

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 03-07-2022
Thống kê đầu đuôi xổ số TT Huế
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số TT Huế trong vòng 20 lần từ 27/06/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-06-2022 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
26-06-2022 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần
20-06-2022 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
19-06-2022 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
13-06-2022 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
12-06-2022 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
06-06-2022 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
05-06-2022 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 6 lần 0 lần
30-05-2022 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần
29-05-2022 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
23-05-2022 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
22-05-2022 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
16-05-2022 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần
15-05-2022 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
09-05-2022 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần
08-05-2022 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
02-05-2022 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
01-05-2022 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
25-04-2022 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần
24-04-2022 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần 5 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số TT Huế trong vòng 20 lần từ 27/06/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-06-2022 2 lần 6 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
26-06-2022 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
20-06-2022 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần
19-06-2022 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 6 lần 4 lần
13-06-2022 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần
12-06-2022 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
06-06-2022 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần
05-06-2022 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 5 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần
30-05-2022 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần
29-05-2022 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
23-05-2022 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần
22-05-2022 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
16-05-2022 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
15-05-2022 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
09-05-2022 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
08-05-2022 6 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
02-05-2022 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
01-05-2022 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
25-04-2022 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
24-04-2022 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-06-2022 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
26-06-2022 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
20-06-2022 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
19-06-2022 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
13-06-2022 0 lần 1 lần 6 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần
12-06-2022 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
06-06-2022 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần
05-06-2022 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần
30-05-2022 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần
29-05-2022 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
23-05-2022 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần
22-05-2022 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
16-05-2022 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
15-05-2022 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần
09-05-2022 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
08-05-2022 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần
02-05-2022 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
01-05-2022 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
25-04-2022 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
24-04-2022 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần