Thống kê đầu đuôi XSQNA - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Nam

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Nam

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Nam trong vòng 20 lần từ 11/12/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10-12-2019 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
03-12-2019 2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
26-11-2019 3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
19-11-2019 1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
12-11-2019 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
05-11-2019 0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
29-10-2019 4 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
22-10-2019 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
15-10-2019 1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
08-10-2019 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
01-10-2019 2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
24-09-2019 3 lần0 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
17-09-2019 1 lần2 lần1 lần1 lần6 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
10-09-2019 1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
03-09-2019 4 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
27-08-2019 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần1 lần
20-08-2019 2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
13-08-2019 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
06-08-2019 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
30-07-2019 2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 39 lần37 lần38 lần41 lần27 lần37 lần25 lần40 lần39 lần37 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Nam trong vòng 20 lần từ 11-12-2019

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
10-12-2019 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
03-12-2019 4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
26-11-2019 2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
19-11-2019 2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
12-11-2019 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
05-11-2019 2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
29-10-2019 0 lần6 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
22-10-2019 4 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
15-10-2019 2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
08-10-2019 2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
01-10-2019 4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
24-09-2019 1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
17-09-2019 5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
10-09-2019 2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
03-09-2019 4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
27-08-2019 0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
20-08-2019 2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
13-08-2019 3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
06-08-2019 3 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần10 lần2 lần1 lần2 lần
30-07-2019 3 lần1 lần4 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần
Tổng 48 lần41 lần31 lần34 lần32 lần30 lần45 lần33 lần32 lần34 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
10-12-2019 1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
03-12-2019 0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
26-11-2019 0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
19-11-2019 1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
12-11-2019 3 lần3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
05-11-2019 2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
29-10-2019 2 lần1 lần2 lần2 lần7 lần0 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
22-10-2019 4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần4 lần0 lần
15-10-2019 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
08-10-2019 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần0 lần
01-10-2019 1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
24-09-2019 4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
17-09-2019 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần5 lần
10-09-2019 3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
03-09-2019 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
27-08-2019 2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần
20-08-2019 1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
13-08-2019 1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
06-08-2019 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
30-07-2019 1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 33 lần38 lần31 lần36 lần35 lần34 lần31 lần45 lần42 lần35 lần
ads