Thống kê đầu đuôi XSQB - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Bình

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Bình

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Bình trong vòng 20 lần từ 25/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-02-2021 3 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
18-02-2021 0 lần0 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
11-02-2021 0 lần1 lần3 lần1 lần7 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
04-02-2021 3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần5 lần
28-01-2021 1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
21-01-2021 3 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
14-01-2021 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
07-01-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
31-12-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
24-12-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần6 lần0 lần1 lần0 lần5 lần
17-12-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
10-12-2020 1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
03-12-2020 1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
26-11-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
19-11-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần3 lần
12-11-2020 4 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
05-11-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
29-10-2020 4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
22-10-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
Tổng 34 lần30 lần39 lần34 lần36 lần47 lần25 lần26 lần34 lần37 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Bình trong vòng 20 lần từ 25-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-02-2021 2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
18-02-2021 2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần1 lần5 lần0 lần0 lần
11-02-2021 0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
04-02-2021 0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
28-01-2021 1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần0 lần5 lần3 lần4 lần1 lần
21-01-2021 0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
14-01-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
07-01-2021 1 lần0 lần1 lần6 lần3 lần1 lần0 lần0 lần3 lần3 lần
31-12-2020 0 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần6 lần3 lần2 lần1 lần
24-12-2020 1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
17-12-2020 2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
10-12-2020 5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
03-12-2020 0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
26-11-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
19-11-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần0 lần4 lần1 lần
12-11-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
05-11-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
29-10-2020 2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
22-10-2020 4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 28 lần30 lần38 lần29 lần32 lần36 lần36 lần39 lần40 lần34 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-02-2021 4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
18-02-2021 5 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần5 lần0 lần
11-02-2021 2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
04-02-2021 2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
28-01-2021 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần0 lần
21-01-2021 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
14-01-2021 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
07-01-2021 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần4 lần2 lần
31-12-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
24-12-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần0 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
17-12-2020 0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
10-12-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
03-12-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
26-11-2020 3 lần1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
19-11-2020 4 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
12-11-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
05-11-2020 0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
29-10-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
22-10-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng 36 lần32 lần33 lần31 lần34 lần33 lần30 lần31 lần45 lần37 lần