Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền bắc

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 lần từ 11/12/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11-12-2019 3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
10-12-2019 2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần
09-12-2019 2 lần4 lần5 lần5 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
08-12-2019 1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần5 lần3 lần1 lần3 lần
07-12-2019 3 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
06-12-2019 1 lần1 lần7 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
05-12-2019 2 lần0 lần2 lần4 lần5 lần0 lần2 lần4 lần3 lần5 lần
04-12-2019 4 lần4 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
03-12-2019 3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần4 lần
02-12-2019 4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần6 lần
01-12-2019 1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần5 lần2 lần
30-11-2019 2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần4 lần5 lần
29-11-2019 4 lần1 lần2 lần6 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
28-11-2019 1 lần5 lần2 lần4 lần5 lần0 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
27-11-2019 5 lần2 lần8 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
26-11-2019 2 lần3 lần1 lần4 lần6 lần2 lần0 lần0 lần3 lần6 lần
25-11-2019 2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
24-11-2019 2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần6 lần1 lần1 lần
23-11-2019 3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần3 lần
22-11-2019 0 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần0 lần5 lần3 lần4 lần
Tổng 47 lần46 lần62 lần57 lần65 lần48 lần48 lần55 lần54 lần58 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 lần từ 11-12-2019

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
11-12-2019 4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần
10-12-2019 3 lần2 lần4 lần2 lần5 lần0 lần5 lần2 lần1 lần3 lần
09-12-2019 0 lần4 lần4 lần4 lần1 lần1 lần4 lần5 lần3 lần1 lần
08-12-2019 4 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần6 lần
07-12-2019 1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần7 lần0 lần6 lần4 lần
06-12-2019 3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần6 lần5 lần3 lần0 lần
05-12-2019 4 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
04-12-2019 3 lần5 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
03-12-2019 1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần5 lần4 lần
02-12-2019 1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần4 lần1 lần
01-12-2019 4 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
30-11-2019 4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
29-11-2019 0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần6 lần2 lần3 lần6 lần0 lần
28-11-2019 3 lần5 lần4 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần5 lần
27-11-2019 1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần6 lần4 lần1 lần6 lần
26-11-2019 3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
25-11-2019 1 lần3 lần0 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần4 lần2 lần
24-11-2019 3 lần3 lần2 lần6 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
23-11-2019 2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
22-11-2019 4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
Tổng 49 lần60 lần56 lần47 lần47 lần41 lần67 lần62 lần62 lần49 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
11-12-2019 1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần
10-12-2019 3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần2 lần3 lần5 lần
09-12-2019 2 lần5 lần3 lần5 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
08-12-2019 3 lần3 lần4 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
07-12-2019 5 lần5 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
06-12-2019 3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
05-12-2019 1 lần3 lần4 lần5 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
04-12-2019 7 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần0 lần
03-12-2019 3 lần2 lần6 lần0 lần5 lần1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần
02-12-2019 0 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
01-12-2019 1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần6 lần1 lần6 lần5 lần3 lần
30-11-2019 2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
29-11-2019 1 lần6 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
28-11-2019 3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần5 lần1 lần5 lần1 lần1 lần
27-11-2019 3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần6 lần7 lần2 lần1 lần
26-11-2019 3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
25-11-2019 0 lần4 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
24-11-2019 4 lần3 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần1 lần0 lần3 lần
23-11-2019 1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
22-11-2019 3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần6 lần
Tổng 49 lần54 lần58 lần52 lần57 lần65 lần47 lần60 lần46 lần52 lần
ads