Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền bắc

Hôm nay:
Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, XSKT tạm dừng phát hành 15 ngày từ 1/4 - 15/4/2020. Hãy cùng Xosoplus.com chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19!
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 lần từ 03/04/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-03-2020 1 lần6 lần0 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
30-03-2020 4 lần2 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
29-03-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần5 lần4 lần
28-03-2020 5 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
27-03-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần6 lần2 lần3 lần
26-03-2020 4 lần3 lần0 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần6 lần
25-03-2020 1 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần
24-03-2020 1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
23-03-2020 4 lần7 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
22-03-2020 4 lần5 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
21-03-2020 2 lần4 lần6 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần6 lần
20-03-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần6 lần1 lần3 lần
19-03-2020 3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần6 lần3 lần0 lần
18-03-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần7 lần
17-03-2020 1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
16-03-2020 3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
15-03-2020 2 lần6 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
Tổng 42 lần61 lần41 lần41 lần37 lần50 lần37 lần51 lần43 lần56 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 lần từ 03-04-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
31-03-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
30-03-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần7 lần
29-03-2020 1 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
28-03-2020 1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
27-03-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần
26-03-2020 2 lần0 lần3 lần5 lần4 lần5 lần4 lần0 lần4 lần0 lần
25-03-2020 2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần
24-03-2020 1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
23-03-2020 2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần3 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
22-03-2020 3 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
21-03-2020 2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần
20-03-2020 0 lần8 lần2 lần1 lần5 lần2 lần5 lần0 lần3 lần1 lần
19-03-2020 1 lần4 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần
18-03-2020 2 lần2 lần4 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
17-03-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
16-03-2020 6 lần0 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
15-03-2020 4 lần4 lần1 lần1 lần5 lần3 lần5 lần1 lần3 lần0 lần
Tổng 35 lần45 lần44 lần49 lần60 lần50 lần44 lần37 lần51 lần44 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
31-03-2020 5 lần2 lần3 lần6 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
30-03-2020 3 lần0 lần3 lần8 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
29-03-2020 1 lần4 lần4 lần0 lần2 lần2 lần9 lần2 lần1 lần2 lần
28-03-2020 5 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần3 lần4 lần
27-03-2020 3 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
26-03-2020 3 lần3 lần4 lần4 lần5 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
25-03-2020 9 lần0 lần6 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
24-03-2020 1 lần3 lần3 lần4 lần6 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
23-03-2020 1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần6 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
22-03-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
21-03-2020 3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần4 lần2 lần3 lần
20-03-2020 6 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
19-03-2020 1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần6 lần1 lần1 lần6 lần
18-03-2020 3 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần4 lần
17-03-2020 2 lần3 lần5 lần5 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần
16-03-2020 3 lần5 lần4 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
15-03-2020 5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần6 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 57 lần44 lần47 lần53 lần52 lần35 lần63 lần31 lần30 lần47 lần