Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 24-01-2022
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 23/01/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-01-2022 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
22-01-2022 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần
21-01-2022 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
20-01-2022 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
19-01-2022 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
18-01-2022 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần
17-01-2022 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
16-01-2022 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
15-01-2022 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
14-01-2022 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
13-01-2022 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
12-01-2022 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần
11-01-2022 6 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
10-01-2022 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần
09-01-2022 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần
08-01-2022 1 lần 0 lần 9 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
07-01-2022 4 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 5 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần
06-01-2022 3 lần 0 lần 1 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần
05-01-2022 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần
04-01-2022 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 23/01/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-01-2022 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần
22-01-2022 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
21-01-2022 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần
20-01-2022 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
19-01-2022 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 7 lần 0 lần
18-01-2022 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần
17-01-2022 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần
16-01-2022 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 5 lần
15-01-2022 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 7 lần 1 lần 2 lần
14-01-2022 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
13-01-2022 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 7 lần 1 lần
12-01-2022 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
11-01-2022 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 6 lần
10-01-2022 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần
09-01-2022 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 1 lần
08-01-2022 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
07-01-2022 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần
06-01-2022 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần
05-01-2022 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần
04-01-2022 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 9 lần 4 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-01-2022 5 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
22-01-2022 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
21-01-2022 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
20-01-2022 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
19-01-2022 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
18-01-2022 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 6 lần
17-01-2022 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần
16-01-2022 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần
15-01-2022 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 7 lần 4 lần
14-01-2022 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
13-01-2022 4 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần
12-01-2022 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
11-01-2022 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 9 lần 4 lần 2 lần
10-01-2022 6 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 7 lần
09-01-2022 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
08-01-2022 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
07-01-2022 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
06-01-2022 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
05-01-2022 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 7 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
04-01-2022 7 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần