Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền bắc

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 lần từ 02/07/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-07-2020 2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần6 lần2 lần
01-07-2020 3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần
30-06-2020 0 lần4 lần2 lần4 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
29-06-2020 2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
28-06-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần5 lần1 lần2 lần3 lần6 lần
27-06-2020 2 lần1 lần2 lần7 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
26-06-2020 2 lần3 lần5 lần6 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
25-06-2020 2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần7 lần4 lần3 lần
24-06-2020 2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
23-06-2020 3 lần0 lần2 lần7 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
22-06-2020 6 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
21-06-2020 6 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
20-06-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần5 lần3 lần
19-06-2020 3 lần3 lần1 lần7 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
18-06-2020 4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần5 lần5 lần
17-06-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần8 lần1 lần1 lần
16-06-2020 6 lần2 lần1 lần3 lần6 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
15-06-2020 3 lần1 lần3 lần3 lần4 lần5 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
14-06-2020 7 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
13-06-2020 4 lần1 lần1 lần6 lần1 lần4 lần6 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 60 lần39 lần55 lần69 lần52 lần63 lần45 lần58 lần45 lần54 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 lần từ 02-07-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
02-07-2020 3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
01-07-2020 1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần6 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
30-06-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần6 lần
29-06-2020 4 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần4 lần2 lần
28-06-2020 4 lần2 lần4 lần6 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
27-06-2020 3 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần3 lần
26-06-2020 1 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần5 lần5 lần0 lần
25-06-2020 4 lần3 lần5 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
24-06-2020 6 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần9 lần
23-06-2020 3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
22-06-2020 1 lần1 lần3 lần6 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
21-06-2020 3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần6 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
20-06-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần6 lần5 lần
19-06-2020 4 lần0 lần1 lần5 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần
18-06-2020 5 lần1 lần4 lần2 lần5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
17-06-2020 2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần7 lần3 lần2 lần
16-06-2020 4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
15-06-2020 3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần0 lần4 lần3 lần3 lần
14-06-2020 0 lần2 lần3 lần5 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần5 lần
13-06-2020 2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
Tổng 60 lần52 lần52 lần46 lần53 lần40 lần54 lần58 lần59 lần66 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
02-07-2020 0 lần4 lần2 lần3 lần6 lần2 lần5 lần0 lần3 lần2 lần
01-07-2020 6 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
30-06-2020 4 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
29-06-2020 6 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
28-06-2020 1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
27-06-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần6 lần2 lần5 lần
26-06-2020 5 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
25-06-2020 4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
24-06-2020 1 lần5 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
23-06-2020 0 lần7 lần2 lần5 lần1 lần0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần
22-06-2020 1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần2 lần
21-06-2020 0 lần2 lần4 lần2 lần5 lần3 lần0 lần4 lần3 lần4 lần
20-06-2020 3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần5 lần
19-06-2020 5 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
18-06-2020 2 lần1 lần5 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
17-06-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần7 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
16-06-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
15-06-2020 5 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần
14-06-2020 1 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
13-06-2020 4 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
Tổng 52 lần52 lần51 lần58 lần60 lần49 lần58 lần50 lần58 lần52 lần