Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền bắc

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 lần từ 21/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-09-2020 1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
20-09-2020 4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
19-09-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần4 lần
18-09-2020 2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
17-09-2020 2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
16-09-2020 0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần5 lần4 lần
15-09-2020 3 lần4 lần2 lần5 lần2 lần5 lần3 lần0 lần3 lần0 lần
14-09-2020 2 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần4 lần2 lần7 lần2 lần
13-09-2020 4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần5 lần
12-09-2020 3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần6 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
11-09-2020 1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần6 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
10-09-2020 9 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
09-09-2020 2 lần5 lần6 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
08-09-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
07-09-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần6 lần4 lần1 lần0 lần4 lần
06-09-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần1 lần7 lần
05-09-2020 3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
04-09-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần7 lần1 lần
03-09-2020 0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần6 lần6 lần
02-09-2020 3 lần0 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
Tổng 50 lần45 lần49 lần63 lần47 lần62 lần53 lần39 lần60 lần72 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 lần từ 21-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-09-2020 0 lần5 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
20-09-2020 2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần7 lần0 lần2 lần
19-09-2020 0 lần1 lần3 lần7 lần4 lần1 lần3 lần1 lần5 lần2 lần
18-09-2020 6 lần2 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
17-09-2020 3 lần5 lần1 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần4 lần2 lần
16-09-2020 3 lần4 lần5 lần5 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
15-09-2020 1 lần4 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần6 lần
14-09-2020 0 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần6 lần
13-09-2020 3 lần4 lần2 lần2 lần6 lần3 lần0 lần0 lần3 lần4 lần
12-09-2020 3 lần6 lần2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
11-09-2020 1 lần5 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần0 lần4 lần3 lần
10-09-2020 4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
09-09-2020 7 lần1 lần1 lần5 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
08-09-2020 0 lần4 lần2 lần4 lần3 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
07-09-2020 0 lần4 lần4 lần5 lần2 lần6 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
06-09-2020 3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần4 lần0 lần5 lần0 lần
05-09-2020 4 lần4 lần3 lần4 lần5 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
04-09-2020 4 lần5 lần5 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
03-09-2020 1 lần5 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
02-09-2020 3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần4 lần3 lần
Tổng 48 lần74 lần55 lần69 lần59 lần47 lần37 lần44 lần49 lần58 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-09-2020 5 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
20-09-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần7 lần3 lần1 lần3 lần
19-09-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần10 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
18-09-2020 1 lần2 lần1 lần7 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
17-09-2020 3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần6 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
16-09-2020 2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần0 lần1 lần
15-09-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần5 lần
14-09-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
13-09-2020 1 lần6 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần6 lần1 lần
12-09-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần6 lần3 lần4 lần4 lần1 lần
11-09-2020 3 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
10-09-2020 3 lần0 lần4 lần1 lần5 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
09-09-2020 3 lần1 lần6 lần0 lần2 lần2 lần7 lần2 lần0 lần4 lần
08-09-2020 8 lần2 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
07-09-2020 4 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần6 lần3 lần2 lần
06-09-2020 1 lần4 lần5 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
05-09-2020 3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần6 lần2 lần1 lần
04-09-2020 3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần7 lần2 lần1 lần
03-09-2020 2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
02-09-2020 4 lần1 lần6 lần5 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng 56 lần46 lần62 lần55 lần56 lần53 lần60 lần68 lần41 lần43 lần