Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 07/05/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07-05-2021 0 lần3 lần5 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
06-05-2021 2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần0 lần
05-05-2021 1 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
04-05-2021 2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
03-05-2021 1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
02-05-2021 2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần6 lần3 lần3 lần
01-05-2021 0 lần5 lần5 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần4 lần2 lần
30-04-2021 4 lần2 lần7 lần5 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
29-04-2021 0 lần3 lần5 lần2 lần1 lần6 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
28-04-2021 4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
27-04-2021 3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
26-04-2021 1 lần6 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần6 lần2 lần
25-04-2021 5 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
24-04-2021 2 lần2 lần5 lần1 lần4 lần1 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
23-04-2021 2 lần1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần
22-04-2021 1 lần2 lần2 lần5 lần5 lần0 lần6 lần2 lần1 lần3 lần
21-04-2021 2 lần3 lần1 lần5 lần5 lần4 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
20-04-2021 0 lần5 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần
19-04-2021 6 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
18-04-2021 5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần6 lần1 lần0 lần
Tổng 43 lần62 lần58 lần53 lần55 lần54 lần58 lần58 lần56 lần43 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 07-05-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
07-05-2021 3 lần3 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần6 lần2 lần1 lần
06-05-2021 3 lần1 lần0 lần2 lần6 lần2 lần6 lần1 lần3 lần3 lần
05-05-2021 2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần4 lần
04-05-2021 5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
03-05-2021 2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần4 lần3 lần2 lần
02-05-2021 2 lần2 lần1 lần6 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
01-05-2021 5 lần5 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
30-04-2021 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần7 lần2 lần2 lần8 lần
29-04-2021 2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
28-04-2021 5 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
27-04-2021 0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần7 lần
26-04-2021 2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần5 lần0 lần4 lần1 lần
25-04-2021 2 lần5 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
24-04-2021 3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
23-04-2021 1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần4 lần1 lần
22-04-2021 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần6 lần4 lần
21-04-2021 2 lần7 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
20-04-2021 4 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
19-04-2021 5 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
18-04-2021 5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng 55 lần56 lần49 lần52 lần40 lần41 lần72 lần56 lần59 lần60 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
07-05-2021 2 lần6 lần2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần4 lần4 lần
06-05-2021 0 lần3 lần5 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần4 lần2 lần
05-05-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần4 lần5 lần
04-05-2021 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần5 lần3 lần
03-05-2021 3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
02-05-2021 2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần4 lần6 lần1 lần0 lần
01-05-2021 3 lần3 lần7 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
30-04-2021 2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần5 lần6 lần
29-04-2021 0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần6 lần5 lần
28-04-2021 4 lần1 lần0 lần3 lần4 lần5 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
27-04-2021 2 lần3 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
26-04-2021 3 lần3 lần4 lần4 lần3 lần5 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
25-04-2021 5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
24-04-2021 1 lần2 lần4 lần1 lần5 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
23-04-2021 2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần
22-04-2021 3 lần4 lần4 lần3 lần5 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
21-04-2021 3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần8 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
20-04-2021 4 lần5 lần6 lần3 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
19-04-2021 5 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
18-04-2021 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần7 lần5 lần2 lần
Tổng 47 lần55 lần59 lần46 lần61 lần47 lần54 lần56 lần64 lần51 lần