Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền bắc

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 lần từ 20/01/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-01-2020 2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
19-01-2020 1 lần3 lần7 lần6 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
18-01-2020 3 lần2 lần0 lần4 lần5 lần4 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
17-01-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần0 lần2 lần8 lần2 lần2 lần
16-01-2020 0 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần5 lần
15-01-2020 2 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
14-01-2020 2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
13-01-2020 5 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
12-01-2020 2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
11-01-2020 4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần4 lần4 lần
10-01-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần5 lần
09-01-2020 5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
08-01-2020 8 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
07-01-2020 1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
06-01-2020 1 lần5 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
05-01-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần4 lần3 lần3 lần
04-01-2020 4 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
03-01-2020 4 lần0 lần1 lần7 lần1 lần2 lần2 lần3 lần7 lần0 lần
02-01-2020 4 lần6 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần0 lần
01-01-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần1 lần4 lần3 lần
Tổng 55 lần56 lần48 lần58 lần54 lần49 lần43 lần62 lần63 lần52 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 lần từ 20-01-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-01-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
19-01-2020 1 lần7 lần3 lần1 lần5 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
18-01-2020 3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
17-01-2020 3 lần5 lần4 lần0 lần5 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
16-01-2020 4 lần4 lần7 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
15-01-2020 4 lần6 lần2 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
14-01-2020 2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần5 lần1 lần
13-01-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần6 lần1 lần3 lần6 lần1 lần2 lần
12-01-2020 5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
11-01-2020 3 lần4 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
10-01-2020 5 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần0 lần6 lần2 lần
09-01-2020 6 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần6 lần3 lần0 lần
08-01-2020 0 lần3 lần5 lần6 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
07-01-2020 3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
06-01-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần6 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
05-01-2020 2 lần2 lần3 lần4 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
04-01-2020 3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần7 lần
03-01-2020 3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
02-01-2020 1 lần4 lần3 lần0 lần4 lần0 lần4 lần2 lần5 lần4 lần
01-01-2020 2 lần4 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng 55 lần69 lần51 lần42 lần70 lần35 lần51 lần53 lần59 lần55 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-01-2020 3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần5 lần0 lần2 lần4 lần
19-01-2020 3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
18-01-2020 5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần5 lần
17-01-2020 3 lần6 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
16-01-2020 5 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
15-01-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần6 lần2 lần2 lần4 lần
14-01-2020 3 lần2 lần3 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
13-01-2020 5 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
12-01-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần6 lần2 lần
11-01-2020 2 lần0 lần0 lần9 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
10-01-2020 3 lần1 lần2 lần5 lần4 lần6 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
09-01-2020 1 lần5 lần2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần7 lần
08-01-2020 2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
07-01-2020 2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần5 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
06-01-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần7 lần2 lần3 lần
05-01-2020 7 lần4 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
04-01-2020 3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần5 lần5 lần4 lần2 lần
03-01-2020 5 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần
02-01-2020 3 lần5 lần2 lần4 lần5 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
01-01-2020 5 lần3 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 63 lần54 lần50 lần69 lần42 lần51 lần55 lần48 lần55 lần53 lần