Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 25-07-2021
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 24/07/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-07-2021 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
23-07-2021 3 lần 0 lần 3 lần 6 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
22-07-2021 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần
21-07-2021 3 lần 2 lần 0 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần
20-07-2021 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần
19-07-2021 2 lần 2 lần 3 lần 7 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
18-07-2021 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
17-07-2021 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 10 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
16-07-2021 2 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
15-07-2021 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
14-07-2021 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần
13-07-2021 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 7 lần
12-07-2021 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 7 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
11-07-2021 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
10-07-2021 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
09-07-2021 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần
08-07-2021 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 8 lần 2 lần 3 lần
07-07-2021 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
06-07-2021 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
05-07-2021 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 24/07/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-07-2021 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
23-07-2021 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
22-07-2021 6 lần 2 lần 0 lần 6 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần
21-07-2021 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần
20-07-2021 3 lần 4 lần 8 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
19-07-2021 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 6 lần
18-07-2021 2 lần 2 lần 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
17-07-2021 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần
16-07-2021 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
15-07-2021 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần
14-07-2021 4 lần 7 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
13-07-2021 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
12-07-2021 1 lần 2 lần 2 lần 7 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
11-07-2021 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
10-07-2021 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 8 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
09-07-2021 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 6 lần
08-07-2021 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
07-07-2021 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần
06-07-2021 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần
05-07-2021 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-07-2021 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần
23-07-2021 0 lần 5 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
22-07-2021 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
21-07-2021 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần
20-07-2021 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 7 lần
19-07-2021 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
18-07-2021 2 lần 3 lần 4 lần 7 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
17-07-2021 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần
16-07-2021 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần
15-07-2021 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 7 lần 0 lần 6 lần 2 lần 3 lần
14-07-2021 6 lần 4 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
13-07-2021 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 6 lần
12-07-2021 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần
11-07-2021 2 lần 4 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
10-07-2021 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần
09-07-2021 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần
08-07-2021 5 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần
07-07-2021 2 lần 2 lần 1 lần 8 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
06-07-2021 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần
05-07-2021 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần