Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền bắc

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 lần từ 27/11/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-11-2020 4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần
26-11-2020 2 lần3 lần0 lần0 lần4 lần4 lần4 lần3 lần4 lần3 lần
25-11-2020 4 lần0 lần1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
24-11-2020 7 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
23-11-2020 4 lần1 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần7 lần0 lần3 lần
22-11-2020 4 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
21-11-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần5 lần1 lần4 lần1 lần6 lần3 lần
20-11-2020 2 lần5 lần1 lần4 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần4 lần
19-11-2020 4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần6 lần
18-11-2020 4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần1 lần4 lần
17-11-2020 1 lần2 lần8 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
16-11-2020 1 lần1 lần7 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
15-11-2020 2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
14-11-2020 3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần1 lần
13-11-2020 4 lần2 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần
12-11-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
11-11-2020 3 lần3 lần2 lần2 lần9 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
10-11-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần4 lần2 lần4 lần
09-11-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần5 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
08-11-2020 2 lần4 lần6 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 57 lần46 lần52 lần45 lần67 lần50 lần57 lần51 lần55 lần60 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 lần từ 27-11-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-11-2020 1 lần1 lần3 lần5 lần0 lần3 lần4 lần1 lần4 lần5 lần
26-11-2020 2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần3 lần6 lần0 lần5 lần0 lần
25-11-2020 2 lần2 lần6 lần0 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
24-11-2020 3 lần5 lần2 lần2 lần2 lần6 lần4 lần0 lần3 lần0 lần
23-11-2020 2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần5 lần2 lần
22-11-2020 2 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần5 lần5 lần2 lần2 lần
21-11-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần8 lần3 lần3 lần
20-11-2020 3 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần0 lần
19-11-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần5 lần4 lần0 lần
18-11-2020 5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần6 lần2 lần
17-11-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần5 lần6 lần2 lần2 lần4 lần
16-11-2020 5 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
15-11-2020 4 lần1 lần5 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
14-11-2020 2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
13-11-2020 2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
12-11-2020 4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần
11-11-2020 3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần
10-11-2020 3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
09-11-2020 3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần4 lần
08-11-2020 0 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần6 lần3 lần2 lần
Tổng 51 lần50 lần61 lần49 lần45 lần52 lần67 lần60 lần60 lần45 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-11-2020 3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
26-11-2020 1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần5 lần3 lần
25-11-2020 2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
24-11-2020 3 lần6 lần2 lần1 lần0 lần4 lần5 lần0 lần2 lần4 lần
23-11-2020 4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần0 lần4 lần
22-11-2020 4 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
21-11-2020 3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
20-11-2020 2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần4 lần
19-11-2020 4 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
18-11-2020 2 lần2 lần2 lần6 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
17-11-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần0 lần1 lần6 lần3 lần
16-11-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
15-11-2020 2 lần1 lần3 lần4 lần6 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
14-11-2020 5 lần1 lần2 lần4 lần6 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
13-11-2020 2 lần4 lần1 lần5 lần4 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
12-11-2020 1 lần0 lần4 lần3 lần5 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần
11-11-2020 3 lần3 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
10-11-2020 3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần0 lần5 lần2 lần
09-11-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
08-11-2020 3 lần4 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 55 lần48 lần50 lần62 lần62 lần61 lần55 lần38 lần56 lần53 lần