Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền bắc

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 ngày từ 17/10/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-10-2019 2 lần1 lần1 lần2 lần8 lần4 lần4 lần5 lần0 lần0 lần
16-10-2019 6 lần4 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
15-10-2019 1 lần1 lần5 lần2 lần6 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
14-10-2019 1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần5 lần2 lần5 lần2 lần0 lần
13-10-2019 1 lần0 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần4 lần
12-10-2019 2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
11-10-2019 4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
10-10-2019 4 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
09-10-2019 1 lần0 lần5 lần6 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
08-10-2019 2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
07-10-2019 3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần
06-10-2019 1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
05-10-2019 4 lần3 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần0 lần2 lần
04-10-2019 0 lần1 lần4 lần0 lần3 lần6 lần2 lần3 lần1 lần7 lần
03-10-2019 2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần5 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
02-10-2019 2 lần5 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần5 lần4 lần3 lần
01-10-2019 3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần
30-09-2019 1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
29-09-2019 1 lần0 lần3 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần7 lần1 lần
28-09-2019 3 lần4 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 44 lần45 lần63 lần50 lần56 lần60 lần53 lần63 lần56 lần50 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 ngày từ 17-10-2019

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-10-2019 4 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần4 lần5 lần3 lần
16-10-2019 1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần7 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
15-10-2019 2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần4 lần
14-10-2019 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
13-10-2019 2 lần5 lần3 lần4 lần5 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
12-10-2019 2 lần0 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
11-10-2019 3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần7 lần1 lần
10-10-2019 4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
09-10-2019 5 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
08-10-2019 1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần4 lần
07-10-2019 2 lần0 lần0 lần4 lần6 lần5 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
06-10-2019 4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
05-10-2019 2 lần5 lần5 lần1 lần3 lần2 lần5 lần0 lần2 lần2 lần
04-10-2019 6 lần4 lần4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
03-10-2019 0 lần4 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần5 lần1 lần4 lần
02-10-2019 2 lần6 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
01-10-2019 1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần2 lần
30-09-2019 3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
29-09-2019 3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
28-09-2019 3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
Tổng 53 lần55 lần45 lần47 lần67 lần54 lần55 lần56 lần55 lần53 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-10-2019 5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
16-10-2019 2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần5 lần1 lần5 lần
15-10-2019 3 lần5 lần2 lần6 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
14-10-2019 1 lần1 lần6 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần7 lần2 lần
13-10-2019 3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần4 lần
12-10-2019 3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
11-10-2019 2 lần2 lần3 lần5 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần5 lần
10-10-2019 2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
09-10-2019 1 lần0 lần7 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
08-10-2019 2 lần5 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
07-10-2019 3 lần6 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
06-10-2019 2 lần4 lần2 lần6 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
05-10-2019 3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
04-10-2019 3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
03-10-2019 4 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
02-10-2019 1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần5 lần3 lần4 lần
01-10-2019 1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần4 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
30-09-2019 3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần
29-09-2019 0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần5 lần5 lần4 lần
28-09-2019 2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
Tổng 46 lần54 lần60 lần55 lần49 lần52 lần48 lần58 lần56 lần62 lần
ads