Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 27/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-02-2021 2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần6 lần7 lần1 lần
26-02-2021 4 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
25-02-2021 2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần
24-02-2021 2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
23-02-2021 4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
22-02-2021 2 lần4 lần5 lần3 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
21-02-2021 4 lần4 lần4 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
20-02-2021 3 lần2 lần0 lần5 lần5 lần1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần
19-02-2021 7 lần2 lần6 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
18-02-2021 4 lần1 lần5 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
17-02-2021 2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần6 lần2 lần3 lần4 lần
16-02-2021 4 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
15-02-2021 0 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần0 lần8 lần5 lần
10-02-2021 4 lần2 lần3 lần5 lần2 lần0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần
09-02-2021 0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần5 lần1 lần6 lần3 lần
08-02-2021 1 lần5 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần6 lần
Tổng 45 lần45 lần44 lần43 lần40 lần30 lần49 lần41 lần59 lần36 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 27-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-02-2021 0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần6 lần1 lần
26-02-2021 5 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
25-02-2021 1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
24-02-2021 3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
23-02-2021 1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
22-02-2021 0 lần1 lần4 lần6 lần1 lần4 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
21-02-2021 6 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần5 lần
20-02-2021 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần6 lần
19-02-2021 2 lần0 lần2 lần7 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần
18-02-2021 4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
17-02-2021 3 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần5 lần3 lần
16-02-2021 3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
15-02-2021 2 lần5 lần3 lần2 lần4 lần4 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
10-02-2021 3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
09-02-2021 2 lần1 lần6 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần4 lần2 lần
08-02-2021 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần0 lần6 lần3 lần
Tổng 38 lần34 lần45 lần46 lần42 lần41 lần44 lần38 lần57 lần47 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-02-2021 3 lần3 lần2 lần2 lần6 lần1 lần5 lần0 lần1 lần4 lần
26-02-2021 2 lần1 lần5 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
25-02-2021 5 lần2 lần4 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
24-02-2021 3 lần3 lần4 lần2 lần6 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
23-02-2021 3 lần6 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
22-02-2021 0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần7 lần4 lần3 lần
21-02-2021 2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
20-02-2021 4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
19-02-2021 2 lần0 lần2 lần5 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần2 lần
18-02-2021 2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần5 lần5 lần3 lần
17-02-2021 3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần6 lần
16-02-2021 3 lần0 lần5 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
15-02-2021 6 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
10-02-2021 2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần
09-02-2021 3 lần3 lần4 lần4 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần5 lần
08-02-2021 5 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
Tổng 48 lần37 lần42 lần40 lần43 lần49 lần44 lần45 lần40 lần44 lần