Thống kê đầu đuôi XSKH - Bảng đầu đuôi xổ số Khánh Hòa

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Khánh Hòa

Thống kê đầu loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày từ 15/07/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-07-2019 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
10-07-2019 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
07-07-2019 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
03-07-2019 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần
30-06-2019 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
26-06-2019 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần
Tổng 10 lần 10 lần 13 lần 16 lần 8 lần 7 lần 9 lần 15 lần 9 lần 11 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày từ 15-07-2019

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14-07-2019 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
10-07-2019 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần
07-07-2019 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
03-07-2019 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần
30-06-2019 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần
26-06-2019 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần
Tổng 18 lần 15 lần 16 lần 20 lần 14 lần 18 lần 13 lần 14 lần 20 lần 14 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-07-2019 4 lần 2 lần 4 lần 10 lần 4 lần 0 lần 3 lần 6 lần 1 lần 6 lần
30-06-2019 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần
07-07-2019 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần
03-07-2019 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần
26-06-2019 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần
10-07-2019 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 4 lần 5 lần 4 lần 2 lần
Tổng 10 lần 10 lần 13 lần 16 lần 8 lần 7 lần 9 lần 15 lần 9 lần 11 lần