Thống kê đầu đuôi XSHCM - Bảng đầu đuôi xổ số Hồ Chí Minh

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 29-09-2021
Thống kê đầu đuôi xổ số Hồ Chí Minh
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Hồ Chí Minh trong vòng 19 lần từ 05/07/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05-07-2021 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
03-07-2021 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
28-06-2021 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần
26-06-2021 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần
21-06-2021 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
19-06-2021 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
14-06-2021 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
12-06-2021 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần
07-06-2021 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
05-06-2021 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
31-05-2021 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
29-05-2021 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần
24-05-2021 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
22-05-2021 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần
17-05-2021 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
15-05-2021 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần
10-05-2021 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần
08-05-2021 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần
03-05-2021 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Hồ Chí Minh trong vòng 19 lần từ 05/07/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05-07-2021 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
03-07-2021 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
28-06-2021 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần
26-06-2021 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
21-06-2021 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần
19-06-2021 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
14-06-2021 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
12-06-2021 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần
07-06-2021 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
05-06-2021 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 7 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
31-05-2021 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần
29-05-2021 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 6 lần 5 lần 1 lần
24-05-2021 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần
22-05-2021 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
17-05-2021 0 lần 6 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần
15-05-2021 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
10-05-2021 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
08-05-2021 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần
03-05-2021 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05-07-2021 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần
03-07-2021 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
28-06-2021 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần
26-06-2021 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
21-06-2021 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
19-06-2021 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
14-06-2021 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
12-06-2021 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
07-06-2021 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
05-06-2021 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
31-05-2021 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần
29-05-2021 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
24-05-2021 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
22-05-2021 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần
17-05-2021 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
15-05-2021 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần
10-05-2021 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
08-05-2021 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần
03-05-2021 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần