Thống kê đầu đuôi XSHCM - Bảng đầu đuôi xổ số Hồ Chí Minh

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Hồ Chí Minh

Thống kê đầu loto xổ số Hồ Chí Minh trong vòng 20 lần từ 23/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-09-2020 4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
19-09-2020 4 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
14-09-2020 4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
12-09-2020 1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
07-09-2020 0 lần3 lần1 lần1 lần5 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
05-09-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
31-08-2020 3 lần1 lần0 lần0 lần3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần3 lần
29-08-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
24-08-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
22-08-2020 2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
17-08-2020 4 lần1 lần2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần0 lần0 lần
15-08-2020 3 lần6 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
10-08-2020 0 lần0 lần1 lần4 lần3 lần5 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
08-08-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần5 lần0 lần2 lần3 lần
03-08-2020 1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
01-08-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
27-07-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần0 lần1 lần
25-07-2020 0 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
20-07-2020 1 lần3 lần0 lần4 lần0 lần0 lần3 lần4 lần3 lần0 lần
18-07-2020 1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần
Tổng 38 lần39 lần36 lần36 lần33 lần35 lần34 lần33 lần35 lần41 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Hồ Chí Minh trong vòng 20 lần từ 23-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-09-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
19-09-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
14-09-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
12-09-2020 5 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
07-09-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
05-09-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần6 lần0 lần
31-08-2020 5 lần3 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
29-08-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
24-08-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
22-08-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
17-08-2020 3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
15-08-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
10-08-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
08-08-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
03-08-2020 2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần7 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
01-08-2020 4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
27-07-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
25-07-2020 2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
20-07-2020 1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
18-07-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 42 lần30 lần30 lần37 lần41 lần40 lần35 lần30 lần39 lần36 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-09-2020 3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
19-09-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần
14-09-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần1 lần
12-09-2020 2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
07-09-2020 1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
05-09-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
31-08-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
29-08-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
24-08-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần7 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
22-08-2020 2 lần0 lần1 lần5 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
17-08-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần8 lần3 lần1 lần0 lần
15-08-2020 2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
10-08-2020 3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
08-08-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
03-08-2020 5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
01-08-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
27-07-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
25-07-2020 2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
20-07-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
18-07-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 38 lần30 lần35 lần38 lần29 lần34 lần41 lần37 lần46 lần32 lần