Thống kê đầu đuôi XSDNA - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 lần từ 25/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-02-2021 2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
20-02-2021 3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
17-02-2021 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
13-02-2021 3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
10-02-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
06-02-2021 3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
03-02-2021 2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
30-01-2021 2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
27-01-2021 2 lần2 lần6 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
23-01-2021 0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
20-01-2021 2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần0 lần
16-01-2021 5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
13-01-2021 0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
09-01-2021 3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
06-01-2021 1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
02-01-2021 2 lần0 lần3 lần4 lần0 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
30-12-2020 3 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần0 lần3 lần
26-12-2020 2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
23-12-2020 1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 40 lần39 lần39 lần26 lần33 lần32 lần39 lần31 lần28 lần35 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 lần từ 25-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-02-2021 1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần0 lần
20-02-2021 1 lần1 lần6 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
17-02-2021 2 lần0 lần4 lần1 lần5 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
13-02-2021 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
10-02-2021 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
06-02-2021 4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
03-02-2021 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
30-01-2021 4 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
27-01-2021 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
23-01-2021 3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
20-01-2021 2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
16-01-2021 0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần5 lần1 lần
13-01-2021 2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
09-01-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
06-01-2021 3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
02-01-2021 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần5 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
30-12-2020 1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần0 lần1 lần0 lần3 lần6 lần
26-12-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần6 lần
23-12-2020 3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
Tổng 34 lần30 lần39 lần33 lần40 lần26 lần29 lần35 lần44 lần32 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-02-2021 0 lần0 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
20-02-2021 4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
17-02-2021 2 lần1 lần1 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
13-02-2021 2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần
10-02-2021 1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần
06-02-2021 1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần0 lần0 lần2 lần
03-02-2021 6 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
30-01-2021 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
27-01-2021 1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
23-01-2021 4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
20-01-2021 0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
16-01-2021 3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần6 lần0 lần3 lần0 lần
13-01-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
09-01-2021 2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần
06-01-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
02-01-2021 0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
30-12-2020 1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
26-12-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
23-12-2020 0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần0 lần5 lần
Tổng 32 lần32 lần34 lần30 lần36 lần42 lần40 lần34 lần27 lần35 lần