Thống kê đầu đuôi XSDNA - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 lần từ 04/06/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-06-2020 1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
30-05-2020 4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
27-05-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
23-05-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
20-05-2020 0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
16-05-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần5 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
13-05-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần
09-05-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
06-05-2020 4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
02-05-2020 3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
29-04-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
25-04-2020 0 lần3 lần5 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
28-03-2020 2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
25-03-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần0 lần3 lần
21-03-2020 0 lần5 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
18-03-2020 4 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
14-03-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
11-03-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
07-03-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
04-03-2020 1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần2 lần0 lần
Tổng 35 lần36 lần40 lần23 lần29 lần40 lần45 lần39 lần39 lần34 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 lần từ 04-06-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03-06-2020 6 lần0 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
30-05-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
27-05-2020 1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần6 lần2 lần
23-05-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
20-05-2020 3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần0 lần4 lần0 lần1 lần
16-05-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
13-05-2020 1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
09-05-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
06-05-2020 0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
02-05-2020 0 lần0 lần2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
29-04-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
25-04-2020 2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần2 lần
28-03-2020 1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
25-03-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
21-03-2020 4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
18-03-2020 3 lần3 lần4 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
14-03-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
11-03-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
07-03-2020 0 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
04-03-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 38 lần23 lần41 lần38 lần44 lần24 lần40 lần39 lần43 lần30 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03-06-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
30-05-2020 4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
27-05-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
23-05-2020 3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
20-05-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
16-05-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
13-05-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
09-05-2020 3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần
06-05-2020 3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
02-05-2020 1 lần3 lần6 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
29-04-2020 0 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần5 lần0 lần2 lần
25-04-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
28-03-2020 3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
25-03-2020 6 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
21-03-2020 2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần4 lần
18-03-2020 3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
14-03-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
11-03-2020 4 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
07-03-2020 0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
04-03-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
Tổng 43 lần31 lần35 lần27 lần39 lần36 lần33 lần37 lần42 lần37 lần