Thống kê đầu đuôi XSDNA - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 lần từ 24/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-09-2020 3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
19-09-2020 0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
16-09-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
12-09-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần
09-09-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
05-09-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
02-09-2020 3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
29-08-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
26-08-2020 5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
22-08-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
19-08-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
15-08-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần5 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
12-08-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
08-08-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
05-08-2020 0 lần1 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
01-08-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
29-07-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần6 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
25-07-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
22-07-2020 1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần5 lần1 lần
18-07-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 34 lần39 lần37 lần34 lần45 lần39 lần27 lần37 lần33 lần35 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 lần từ 24-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-09-2020 3 lần0 lần2 lần7 lần1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
19-09-2020 2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
16-09-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
12-09-2020 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
09-09-2020 1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần5 lần1 lần0 lần
05-09-2020 4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
02-09-2020 3 lần0 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần
29-08-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
26-08-2020 2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
22-08-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
19-08-2020 0 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần4 lần
15-08-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
12-08-2020 0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
08-08-2020 0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
05-08-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
01-08-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
29-07-2020 3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần
25-07-2020 0 lần4 lần0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần4 lần3 lần
22-07-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
18-07-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần6 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
Tổng 35 lần33 lần30 lần38 lần45 lần40 lần29 lần37 lần33 lần40 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-09-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
19-09-2020 4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
16-09-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
12-09-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
09-09-2020 3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần4 lần
05-09-2020 2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
02-09-2020 1 lần0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
29-08-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
26-08-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
22-08-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
19-08-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
15-08-2020 5 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
12-08-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
08-08-2020 3 lần0 lần0 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
05-08-2020 3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
01-08-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần5 lần
29-07-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
25-07-2020 3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
22-07-2020 2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
18-07-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
Tổng 40 lần27 lần29 lần34 lần38 lần37 lần42 lần32 lần35 lần46 lần