Thống kê đầu đuôi XSBTH - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Thuận

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Bình Thuận trong vòng 20 lần từ 25/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-09-2020 0 lần1 lần0 lần5 lần0 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
17-09-2020 7 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
10-09-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
03-09-2020 1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
27-08-2020 1 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
20-08-2020 1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
13-08-2020 0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
06-08-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
30-07-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần3 lần5 lần
23-07-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
16-07-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
09-07-2020 1 lần0 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần9 lần1 lần1 lần
02-07-2020 0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
25-06-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
18-06-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần
11-06-2020 3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
04-06-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
28-05-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
21-05-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
14-05-2020 4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
Tổng 40 lần30 lần31 lần33 lần26 lần44 lần40 lần49 lần31 lần36 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 20 lần từ 25-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-09-2020 0 lần1 lần0 lần4 lần0 lần0 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
17-09-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
10-09-2020 2 lần0 lần0 lần4 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
03-09-2020 1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
27-08-2020 1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
20-08-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
13-08-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
06-08-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
30-07-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
23-07-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
16-07-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần5 lần
09-07-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
02-07-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần
25-06-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
18-06-2020 1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
11-06-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
04-06-2020 1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
28-05-2020 2 lần5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần
21-05-2020 3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần
14-05-2020 1 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng 25 lần37 lần35 lần46 lần35 lần35 lần34 lần35 lần38 lần40 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-09-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
17-09-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
10-09-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
03-09-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần5 lần1 lần
27-08-2020 1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
20-08-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
13-08-2020 0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần4 lần1 lần3 lần
06-08-2020 2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
30-07-2020 3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần
23-07-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
16-07-2020 0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
09-07-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
02-07-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
25-06-2020 5 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần3 lần0 lần0 lần4 lần
18-06-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
11-06-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
04-06-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần0 lần8 lần2 lần2 lần
28-05-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
21-05-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần1 lần
14-05-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần3 lần1 lần
Tổng 40 lần33 lần38 lần27 lần35 lần34 lần46 lần38 lần30 lần39 lần