Thống kê đầu đuôi XSAG - Bảng đầu đuôi xổ số An Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số An Giang

Thống kê đầu loto xổ số An Giang trong vòng 20 lần từ 13/07/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09-07-2020 2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
02-07-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần0 lần
25-06-2020 5 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần0 lần
18-06-2020 0 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
11-06-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
04-06-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần6 lần1 lần0 lần
28-05-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
21-05-2020 1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
14-05-2020 1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
07-05-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
30-04-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
26-03-2020 3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
19-03-2020 4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần0 lần3 lần
12-03-2020 1 lần6 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
05-03-2020 0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
27-02-2020 1 lần0 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần
20-02-2020 5 lần2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
13-02-2020 1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
06-02-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
30-01-2020 0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
Tổng 41 lần35 lần34 lần40 lần38 lần34 lần38 lần42 lần26 lần32 lần

Thống kê đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 20 lần từ 13-07-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
09-07-2020 1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
02-07-2020 2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
25-06-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
18-06-2020 5 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
11-06-2020 5 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
04-06-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
28-05-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần6 lần
21-05-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
14-05-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
07-05-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
30-04-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần
26-03-2020 2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
19-03-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
12-03-2020 1 lần0 lần0 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
05-03-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
27-02-2020 2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
20-02-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
13-02-2020 1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
06-02-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
30-01-2020 1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
Tổng 36 lần38 lần26 lần30 lần37 lần35 lần32 lần41 lần42 lần43 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
09-07-2020 2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
02-07-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
25-06-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
18-06-2020 1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
11-06-2020 0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
04-06-2020 0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
28-05-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
21-05-2020 3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
14-05-2020 1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
07-05-2020 2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
30-04-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
26-03-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
19-03-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
12-03-2020 2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
05-03-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần
27-02-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
20-02-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần0 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
13-02-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
06-02-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
30-01-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
Tổng 32 lần42 lần27 lần40 lần37 lần30 lần32 lần46 lần36 lần38 lần